FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY

Promocja targowa

Do 19 października b. r. mieszkania willowe w inwestycji Błękitne Aleje dostępne są na preferencyjnych warunkach Promocji Targowej ATM.

 

Preferencyjna cena mieszkań willowych 95,46 m2 z ogródkami wynosi 485 000 zł zamiast 495 000 zł.

Preferencyjna cena mieszkań willowych 96,68 m2 z 20-metrowymi tarasami wynosi 439 000 zł zamiast 449 000 zł.

Miejsce postojowe do każdego lokalu w cenie.

 

Oferta jest limitowana. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji.

 

REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA TARGOWA ATM”

 

I DEFINICJE

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

- promocji „PROMOCJA TARGOWA ATM” (dalej: Promocja) – oznacza to ofertę promocyjną, skierowaną przez firmę ATM Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy 1 (dalej: Spółka) do nieoznaczonego kręgu osób (z wyłączeniem podmiotów wskazanych w treści niniejszego regulaminu), zamierzających kupić w ramach inwestycji „Błękitne Aleje” w Bielanach Wrocławskich przy ul. Błękitnej (dalej: Inwestycja), jeden z lokali, wymienionych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu; warunki oferty określone są w treści niniejszego regulaminu,

- Klient - osoba fizyczna, która zawarła umowę kupna lokalu mieszkalnego w Inwestycji i która spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Za Klienta nie są uznawani przedsiębiorcy, zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie nabywania i zbywania lokali mieszkalnych lub pośrednictwa w takim nabywaniu lub zbywaniu. Za Klienta uczestniczącego w Promocji uznawana jest zarówno osoba nabywająca lokal mieszkalny w imieniu własnym i na własny rachunek, jak i osoba, nabywająca lokal mieszkalny w imieniu własnym, lecz na rachunek innej osoby (która zostaje właścicielem lokalu), z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie nabywania lokali na cudzy rachunek.

- Umowa Kupna Lokalu - umowa deweloperska, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), umowa przedwstępna lub umowa przenosząca własność nieruchomości (umowa końcowa).

- Lokal – lokal mieszkalny w Inwestycji, stanowiący samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zmianami), z wyłączeniem lokali o innym przeznaczeniu.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Promocja skierowana jest do Klientów kupujących w Inwestycji jeden Lokal, spośród Lokali, wymienionych szczegółowo w punkcie 4 niniejszego Regulaminu, którzy zawrą Umowę Kupna Lokalu w okresie od 6 do 19 października 2018 roku. W ramach Promocji można nabyć tylko jeden Lokal.

 

3. W ramach Promocji, Spółka zobowiązuje się do zastosowania preferencyjnych warunków sprzedaży Lokali, wymienionych szczegółowo w punkcie 4 niniejszego Regulaminu, w stosunku do standardowych warunków sprzedaży stosowanych przez Spółkę. Szczegółowe zasady preferencyjnych warunków sprzedaży określa Wyłączne Biuro Sprzedaży, tj. firma JOT-BE NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-049) przy ul. Piłsudskiego 8a w uzgodnieniu ze Spółką.

 

4. Obowiązywanie cen promocyjnych:

a) cena promocyjna 485 000 zł obowiązuje dla lokali S.3a, S.4.a, S.6a, S.7a do chwili zawarcia pierwszej Umowy Kupna jednego z tych Lokali,

b) cena promocyjna 439 000 zł obowiązuje dla lokali S.4.b, S.5b, S.7b do chwili zawarcia pierwszej Umowy Kupna jednego z tych Lokali,

 

lub do dnia 19 października 2018 r.

- którekolwiek z tych zdarzeń nie nastąpi wcześniej.

 

5. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Spółki, chyba że oferty te jednoznacznie dopuszczają taką możliwość.

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6. Niniejszy Regulamin nie narusza postanowień Umów kupna Lokali zawartych przez Spółkę, ani wydanych przez Spółkę regulaminów sprzedaży Lokali.

 

7. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszej promocji mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.  

 

8. Regulamin dostępny jest w siedzibie Wyłącznego Biura Sprzedaży, tj. w firmie JOT-BE NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-049) przy ul. Piłsudskiego 8a.

 

9. W kwestiach nieregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.10.2018 r.